Antidopingohjelma

Arvoperusta

Suomen Potkukelkkailu- ja Potkulautailuliiton (SPPL) perusarvoihin kuuluu reilun toiminnan periaate. Noudatamme sovittuja eettisiä sääntöjä ja toimintatapoja, joiden avulla pyrimme terveeseen urheiluun, joka tuottaa harrastajalleen hyvää mieltä ja osallistumisen iloa.

Pyrimme luomaan lajimme parhaille urheilijoille hyvät lähtökohdat kilpaurheiluun myös kansainvälisellä tasolla. Tällöin on luonnollista, ettemme hyväksy menetelmiä, jotka vaarantavat urheilijoiden terveyden ja suorituskyvyn, vaan uskomme rehtiin kilpailuun.

Toimenpiteet

Suomen Potkukelkkailu- ja Potkulautailuliiton antidopingohjelma jaetaan tiedoksi ja toteutettavaksi kaikille, jotka toimivat potkukelkkailun parissa urheilijoina, lääkäreinä, valmentajina, joukkueenjohtajina, luottamushenkilöinä ja toimitsijoina. Kilpailuihin osallistuvien tulee tuntea dopingmääräykset ja niiden rikkomuksista aiheutuvat seuraamukset.

Suomen Potkukelkkailu- ja Potkulautailuliiton antidopingohjelma annetaan tiedoksi yhteistyökumppaneille selvitykseksi SPPL:n toimintaperiaatteista, joihin liitto ja sen urheilijat sekä toimihenkilöt ovat sitoutuneet.

Urheilun eettiset periaatteet, mukaan lukien dopingsäännökset, otetaan tarkasti huomioon Liiton tekemissä urheilija-, valmentaja- ja yhteistoimintasopimuksissa. SPPL:n antidoping-toimenpiteissä pyritään ainakin seuraaviin tavoitteisiin:

1. Antidopingohjelma ja julkaisu "Kielletyt lääkeaineet ja menetelmät urheilussa" lähetetään kaikille seuroille tiedoksi ja toimenpiteitä varten. Seurat voivat tarpeidensa mukaan itse monistaa ohjelmaa ja hankkia lisää kyseistä julkaisua.

2. Hallitus tekee päätöksen, jolla kilpailuun osallistumisluvan myöntämisen ehdoksi asetetaan, että urheilija tekee sitoumuksen, jossa hän ilmoittaa tutustuneensa dopingsäännöstöön ja samalla sitoutuu olemaan käyttämättä kiellettyjä lääkeaineita tai menetelmiä.

3. Tavoitteena on, että SPPL:n kilpailuihin osallistuva urheilija tietää urheilussa kielletyt lääkeaineet ja menetelmät. Lisäksi urheilija velvoitetaan informoimaan terveyttään hoitavalle terveydenhuollon ammattilaiselle urheilijataustastaan. Urheilijan tulee tuntea informaatiolähteet ja hänen tulee tarvittaessa antaa tietoa näistä lähteistä hoitavalle henkilökunnalle. Urheilijan tulee myös itse seurata alan määräysten muutoksia (internetistä www.liite.com).

4. Potkukelkkailu- ja Potkulautailuliitto tukeutuu ADT:n viralliseen koulutusmateriaaliin ja luennoitsijavoimaan.

Valvonta ja testaustoiminta

Valvonnan suhteen Liitto voi ainoastaan toimia ADT:n välityksellä. Liiton tehtäväksi jää alan informaatiokanavien ylläpito. Testaustoiminta on kokonaisuudessaan ADT:n tehtävä. Liitto tekee yhteistyötä ADT:n kanssa, jotta testausten määrä olisi riittävä.

Toiminta kriisitilanteessa

Positiivisen näytteen antamisen seurauksena ja ADT:n antaman tiedon perusteella tulee liittohallituksen kokoontua välittömästi. Tilaisuuteen kutsutaan lisäksi näytteen antanut urheilija ja ADT:n edustaja antamaan asiantuntijalausunto. Ellei urheilija sitä erityisesti halua, ei häntä kuitenkaan enää tässä tilaisuudessa kuulla.

Liittohallitus avustaa urheilijaa informaation antamisessa tiedotusvälineille. Tähän tehtävään se nimeää 2-3 alan hallitsevaa henkilöä, jotka voivat olla myös liittohallituksen ulkopuolelta.

Kriisitilanteessa Liitto toteaa tapahtuman tosiseikat ja ilmoittaa langetetusta seuraamuksesta. Urheilija voi antaa omia lausuntojaan Liiton avustuksella tai ilman.

Organisaatio

SPPL:n antidopingohjelma suunnitellaan, päätetään ja toteutetaan osana Liiton vuotuista toimintasuunnitelmaa. Pienenä lajiliittona SPPL:n keskeisin toimielin on hallitus, joka valmistelee ja toteuttaa toimintasuunnitelman ja antidopingohjelman sen osana.

Dopingohjelman toimeenpanoa toteuttavat myös SPPL:n kuuluvat seurat, valmentajat, urheilijat ja muut lajin piirissä toimivat tahot ja henkilöt.

Voimavarat

Liiton hallitus jakaa syyskokouksen päättämän talousarvion mukaisesti taloudelliset voimavarat eri tarkoituksiin. Hallitus siis ratkaisee myös minkä verran ja millä tavoin erilaisiin antidopingtyön muotoihin toimintavuoden aikana panostetaan.

Liiton käytettävissä olevat omat henkilöstövoimavarat ovat rajallisia. Avuksi on siis käytettävä ulkopuolisten asiantuntijoiden tietoja ja kokemusta. Välttämättömiä yhteistyötahoja ovat ainakin Suomen Liikunta ja Urheilu sekä Suomen Antidopingtoimikunta.

Seuranta ja kehittämistyö

Liiton hallitus seuraa potkukelkkailun ja potkulautailun antidopingtyötä ja käsittelee sitä tarvittaessa kokouksissaan.

Tämä ohjelma on hyväksytty SPPL:n hallituksen nettikokouksessa 28.10.2003.


Ajantasaista antidopingtietoa: Suomen Antidopingtoimikunta ADT