Ketkupolkka ry:n säännöt

 1 § Yhdistyksen nimi on Ketkupolkka ry. ja kotikunta Helsinki.

 2 § Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kannustaa perin-
   teistä liikuntakulttuuria, erityisesti potkukelkkailua, 
   sekä kehittää potkukelkkailua urheilu- ja liikuntamuotona. 

   Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ottaa osaa kilpai-
   luihin ja liikuntatapahtumiin, järjestää itse kilpailuja, 
   harjoituksia, valistus-, koulutus- ja huvitilaisuuksia se-
   kä levittää aiheeseen liittyviä julkaisuja.

   Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoi-
   tuksia sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia han-
   kittuaan niihin ensin asianomaisen luvan.
   
 3 § Yhdistyksen jäseniä voi olla kahdenlaisia, varsinaisia jä-
   seniä ja kannattajajäseniä. Kannattajajäsenet saavat ottaa
   osaa yhdistyksen kaikkeen toimintaan, mutta he eivät voi
   olla hallituksen jäseniä.

   Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

   Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
   kirjallisesti hallitukselle tahi sen puheenjohtajalle taikka
   suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

   Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päät-
   tää vuosikokous. Kannattajajäsenille on mahdollista määrätä
   eri jäsenmaksu kuin varsinaisille jäsenille.

4 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikoko-
   uksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri
   ja rahastonhoitaja sekä enintään viisi (5) muuta hallituksen 
   jäsentä. Hallitusten jäsenten toimikausi on vuosikokousten 
   välinen aika. 

   Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä olles-
   saan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi (2)
   hallituksen jäsentä sitä vaatii.

   Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenis-
   tä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läs-
   nä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. 
   Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaa-
   leissa kuitenkin arpa. 

 5 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheen-
   johtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan 
   kanssa.

 6 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

   Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosi-
   kertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi (2)
   viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kir-
   jallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen
   vuosikokousta.

 7 § Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on
   toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta 
   joko kirjallisesti kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu 
   yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

8 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määrää-
   mänä aikana ennen maaliskuun loppua. Yhdistyksen syyskokous 
   pidetään vuosittain hallituksen määräämänä aikana ennen 
   marraskuun loppua.

   Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan 
   aihetta tai kun vähintään kolmasosa (1/3) yhdistyksen jäsenistä 
   sitä hallitukselta erikseen ilmoitettua asiaa varten kirjalli-
   sesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän ku-
   luessa vaatimuksen esittämisestä.

   Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä 
   yksi ääni. Kannattajajäsenillä on puhevalta muttei äänivaltaa. 
   Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten 
   mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa 
   kuitenkin arpa. 
   
 9 § Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

    1. kokouksen avaus;
    2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan-
     tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
    3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
    4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
    5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lau-
     sunto;
    6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 
     myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
    7. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 
     sihteeri ja mahdolliset muut hallituksen jäsenet;
    8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat;

   Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

    1. kokouksen avaus;
    2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan-
     tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
    3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
    4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
    5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jä-
     senmaksujen suuruus;
    6. valitaan rahastonhoitaja;
    7. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä;
    8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat;

   Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen ko-
   kouksen käsiteltäväksi, tulee hänen siitä kirjallisesti ilmoittaa
   hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
   kokouskutsuun.

10 § Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on teh-
   tävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) 
   enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sään-
   töjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

   Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen
   tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määrää-
   mällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat
   samaan tarkoitukseen.